Skip to content

Week Days: 10:00 – 19:00 · Weekend: 10:00 – 19:00 · Tuesday: CLOSED

การจอง

เราจำกัดจำนวนคนสำหรับแต่ละกิจกรรมต่อวัน เพื่อเป็นการรับประกันว่าคุณจะได้เล่นกิจกรรมของคุณ กรุณาแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณวางแผนที่จะมาทำกิจกรรมและจำนวนคน

สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ,โอน , แสกน หรือ จ่ายเงินสด

จอง

สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ,โอน , แสกน หรือ จ่ายเงินสด


flipped
ball